ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Kapmes BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 24 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0699.542.026. Hierna genoemd: KAPMES.

1.2. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met KAPMES, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van KAPMES te aanvaarden. De klant verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar eigen algemene aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn in de relatie met KAPMES.

1.3. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJSOPGAVEN & INLEIDENDE GESPREKKEN

2.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en inleidende gesprekken van KAPMES zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.

2.2. Offertes en prijsopgaven blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 3. CONTRACTEN

3.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een opstartdocument, opgesteld door KAPMES, voor akkoord ondertekent. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.2. KAPMES beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan KAPMES heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan KAPMES. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

3.3. Bij het opstarten van een project kan een voorschot gevraagd van een bepaalde van het offerte-/factuurbedrag, met een minimum van € 100,-.Zodra het voorschot door KAPMES ontvangen is, worden de werken opgestart.

3.4. Elke wijziging van de offerte op vraag van de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht of beslissing van KAPMES, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

3.5. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elk verzoek tot meerwerk op vraag van de klant kan aanleiding geven tot een bijkomende offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van KAPMES, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Als er een bijkomende offerte wordt opgesteld, dient deze eerst ondertekend te worden alvorens de uitvoering hiervan aan de orde is.

3.6 Telkens zijn er 2 correctierondes per ontwerp inbegrepen in de overeengekomen prijs. Na ontvangst van de tekst heeft de klant 3 werkdagendagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 3 werkdagen, beschouwt KAPMES de tekst als definitief. Bijkomende correcties worden beschouwd als meerwerken. Fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl ten opzichte van de oorspronkelijke briefing worden ook als meerwerken aanzien.

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt KAPMES niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Het principe van prijsvermindering wordt bovendien uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3. Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten. KAPMES behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

4.4. De klant bezorgt KAPMES in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan KAPMES zijn verstrekt, heeft KAPMES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

4.5. Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …).

4.6. Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft KAPMES het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

ARTIKEL 5. PRIJS

5.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door KAPMES. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

5.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten(verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

ARTIKEL 6. FACTUUR & BETALING

6.1. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Ingeval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft KAPMES het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.

6.2. De klant dient de facturen van KAPMES, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6.3. Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Hasselt bevoegd en is alleen het Belgische recht van toepassing. De facturen zullen beschouwd worden alsof ze zonder voorbehoud aanvaard zijn. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen met een aangetekend schrijven betwist wordt, wordt als door de klant aanvaard beschouwd.

ARTIKEL 7. OVERMACHT EN IMPREVISIE

7.1. Indien KAPMES de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, internetpanne, etc., heeft KAPMES het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- en uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

7.2. Indien KAPMES bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voltrekken, is KAPMES gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3. Wanneer er zich omstandigheden voordoen die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien, geven partijen niet de mogelijkheid om de herziening of de ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. De overeenkomst strekken partijen tot wet. Partijen kunnen hier niet van afwijken.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. KAPMES verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. KAPMES is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. KAPMES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. KAPMES zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van KAPMES of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van KAPMES met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van KAPMES. De totale aansprakelijkheid van KAPMES, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan KAPMES werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KAPMES het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt KAPMES geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn de intellectuele eigendom van de klant.

9.2. Alle onderdelen die door KAPMES zijn gecreëerd, zijn de intellectuele eigendom van KAPMES. Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, systemen voor fotoweergave, animatiesystemen en afbeeldingen die door KAPMES werden aangebracht.

9.3. Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door KAPMES in een project werden geïmplementeerd, blijven de intellectuele eigendom van de ontwikkelaar.

9.4. De levering/uitvoering van het project strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. KAPMES of de derde-ontwikkelaar is en blijft de eigenaar. De klant verkrijgt in ruil voor de betaalde vergoeding een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht m.b.t. de geleverde werken voor de overeengekomen doelstelling, duurtijd en reikwijdte. Is er omtrent de doelstelling niets schriftelijk vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik als de overeengekomen gebruikswijze. Voor ruimer gebruik, hergebruik of latere adaptaties in hetzelfde medium of andere media dient opnieuw de schriftelijke toestemming van KAPMES verkregen te zijn, bij gebreke waaraan dit verboden is. Tenzij anders overeengekomen mag de klant de ontvangen werken enkel gebruiken ten behoeve van zijn eigen onderneming.

9.5.KAPMES is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden en als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10. ONDERSTEUNING, HOSTING, ONDERHOUD & UPDATES

10.1. Ondersteuning binnen de eerste 30 kalenderdagen na aflevering is gratis. Daarna geldt het normale ondersteuningstarief, of anders overeengekomen.

10.2. Bij hosting- & onderhoudspakketten verbindt KAPMES zich ertoe onderhoud en updates op een regelmatige basis uit te voeren op het domein van de klant. De voorwaarden van de hosting provider zijn hier geldig.

10.3. Wanneer de klant na aflevering een uitbreiding wenst op zijn website, valt dit niet onder het ondersteuningstarief, maar wordt een passende offerte opgemaakt. De uitbreiding kan betrekking hebben op extra schijfruimte, extra te implementeren software, extra pagina’s en structurele veranderingen.

ARTIKEL 11. ONKOSTEN

11.1. Vervoersonkosten worden vergoed vanaf de tweede afspraak aan 0,50 euro/km.

11.2. Standaard wordt er per project tijd voorzien voor afspraken en het opvragen van documenten/offertes. Dit is afhankelijk van het totaalbudget. Richtlijnen zijn: 1,5 uur voor projecten tussen 1000 – 1.500 euro, 3 uren voor projecten tussen 1.500 – 5.000 euro, 6 uren voor projecten tussen 5.000 – 10.000 euro, 12 uren voor projecten tussen 10.000 – 20.000 euro, 20 uren voor projecten tussen 20.000 – 50.000 euro, 30 uren voor projecten boven 50.000 euro. Voor extra tijd wordt 100 euro/u aangerekend.

ARTIKEL 12. VERANTWOORDELIJKHEDEN

12.1. De klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de klant bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.

12.2. KAPMES is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam. De klant is hiervoor als enige verantwoordelijkheid.

12.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoort het niet tot de opdracht van KAPMES om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

13.1. Elke klacht dient binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door KAPMES kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat KAPMES de klacht tijdig of terecht acht.

13.2. Ingeval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft KAPMES de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

ARTIKEL 14. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

14.1. Alle informatie (i.e. knowhow, bedrijfsinformatie en technische informatie) die uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt bestempeld door de klant en alle informatie die volgens artikel I.17/1 WER als bedrijfsgeheim wordt beschouwd, gebruikt KAMPES enkel voor het doel waarvoor het werd verstrekt.

ARTIKEL 15. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

15.1. KAPMES verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

15.2. KAPMES neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

of nalatigheid van KAPMES of een aangestelde.

15.3.Voor de uitvoering van de overeenkomst dient KAPMES te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. KAPMES is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

15.4. In bepaalde omstandigheden is KAPMES verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure KAPMES hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien KAPMES van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de klant werd afgesloten.

15.5. Indien KAPMES alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal KAPMES de nodige inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

15.6. De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

ARTIKEL 16. ANNULERINGSVOORWAARDEN

16.1. Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en KAPMES met betrekking tot het leveren van advies en andere diensten.

16.2. Als de klant besluit de overeenkomst te annuleren meer dan 15 dagen voor de startdatum van het project, zal 10% van het totale projectbedrag in rekening worden gebracht als annuleringskosten. Bij annulering tussen 15 en 5 dagen voor de startdatum van het project zal 50% van het totale projectbedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering minder dan 5 dagen voor de startdatum van het project, is de klant het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

16.3. Indien KAPMES de overeenkomst moet annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden, wordt de klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In dat geval zal een volledige terugbetaling van alle tot dan toe gemaakte betalingen plaatsvinden, of, indien gewenst door de klant, wordt een alternatieve datum of oplossing aangeboden.

16.4. Alle annuleringen dienen schriftelijk en ondertekend te worden gemeld, bij voorkeur per e-mail naar info@vroeger.kapmes.be of via geregistreerde post naar het bedrijfsadres.

16.5. Uitzonderingen op deze annuleringsvoorwaarden zijn alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen en na schriftelijk overleg en goedkeuring van KAPMES.

ARTIKEL 17. VARIA

17.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door KAPMES van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

17.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met KAPMES afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KAPMES. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

17.3. Een eventueel in gebreke blijven van KAPMES om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

17.4.De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.